Chuyên mục Luật Cảnh sát cơ động, Phần 3 Thông tư 55/2022/TT-BCA: Trách nhiệm thi hành

16:49 19/02/2024

Chương V, Thông tư 55/2022/TT-BCA được Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành ngày 16-11-2022, quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động đã đưa ra những quy định cụ thể về “Tổ chức thực hiện”.

Theo đó, tại Điều 24, Chương này của Thông tư quy định về “Hiệu lực thi hành” đã nêu rõ Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và thay thế Thông tư số 31/2014/TT-BCA ngày 24/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung.

Về “Trách nhiệm thi hành, Điều 25 Thông tư quy định cụ thể như sau:

Một là. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động; phối hợp với Cục Trang bị và kho vận xây dựng mẫu các loại trang phục quy định tại Thông tư này.

Hai là. Viện Khoa học và công nghệ có trách nhiệm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật bảo an tài liệu, tổ chức sản xuất, cấp đủ số lượng, đảm bảo chất lượng giấy chứng nhận công tác đặc biệt.

Ba là. Cục Trang bị và kho vận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu, tiêu chuẩn định mức, tổ chức sản xuất, đảm bảo chất lượng đối với trang phục huấn luyện và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động theo quy định tại Thông tư này.

Bốn là. Cục Kế hoạch và tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị có liên quan trong việc lập dự toán, bố trí nguồn kinh phí, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ mua sắm, sản xuất giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Năm là. Trong thời gian xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn định mức về trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động, các đơn vị có liên quan đảm bảo trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu đáp ứng yêu cầu công tác của Cảnh sát cơ động theo các quy định hiện hành của Bộ Công an.

Sáu là. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) để có hướng dẫn kịp thời. (Hết Thông tư).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông