Chuyên mục Luật Điện ảnh: Cơ sở lưu trữ, chủ sở hữu phim có quyền, trách nhiệm gì?

17:19 04/04/2024

Tại Điều 35, Chương V, Luật Điện ảnh được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 3, khoá XV, ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Quyền và trách nhiệm của cơ sở lưu trữ phim”.

Theo đó, cơ sở lưu trữ phim có quyền, trách nhiệm lưu trữ, cung cấp bản sao, in trích tư liệu cho chủ sở hữu phim và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động bảo quản, lưu trữ, phục hồi phim; khai thác phim theo thỏa thuận với chủ sở hữu phim.

Đồng thời mua, nhận chuyển giao phim ở trong nước và nước ngoài có giá trị để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Mặt khác, có trách nhiệm cung cấp dịch vụ lưu trữ; bán, cho thuê, phổ biến phim lưu trữ theo thỏa thuận với chủ sở hữu phim; bảo đảm an toàn bản phim, kịch bản và tài liệu kèm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với phim lưu trữ tại cơ sở.

Về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phim trong hoạt động lưu chiểu, lưu trữ được Điều 36 chương này của Luật quy định như sau: Chủ sở hữu phim được cơ sở lưu trữ phim bảo đảm an toàn bản phim, tư liệu, tài liệu kèmtheo phim; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; quyết định việc bán, cho thuê, phổ biến, sử dụng dịch vụ đối với phimlưu trữ. Đồng thời nộp lưu chiểu phim theo quy định tại Điều 33 của Luật này; mở mã khóa phim để đối chiếu, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhànước có thẩm quyền.

Như vậy, Luật Điện ảnh năm 2022 đã kế thừa, sửa đổi, bổ sung quy định quyền và trách nhiệm của cơ sở lưu trữ phim; bổ sung quy định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phim trong hoạt động lưu chiểu, lưu trữ. Chủ sở hữu phim phải mở khóa mã phim để đối chiếu, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích