Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 – Phần II Nghị định số 105/2021/NĐ-CP: Quy định về công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý

16:26 16/05/2023

Tại Điều 6, Chương II, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 4-12-2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2022, đã đưa ra những quy định cụ thể về công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý.

Theo đó, các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy phối hợp nghiên cứu, báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền các chủ trương, biện pháp  tăng cường phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma tuý.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma tuý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban  hành mới đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy. Mặt khác, phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo lĩnh vực phụ trách.

Cũng tại Điều 7, Chương II Nghị định này quy định về công tác “Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân” của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý như sau: 

Các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý trao đổi, thống nhất để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về pháp luật phòng, chống ma tuý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma tuý, hậu quả và tác hại của ma tuý.

Đồng thời biên soạn tài liệu, xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma tuý. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông