Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần IV Thông tư số 18/2018/TT-BCA: Công tác duyệt, ký cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận về VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHT được triển khai như thế nào?

11:25 06/02/2023

Tại Điều 11, Chương III, Thông tư số 18/2018/TT-BCA, ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chi tiết về công tác trả kết quả giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ như sau:

Một là. Trường hợp giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

a) Kiểm tra, thu giấy biên nhận hồ sơ và đối chiếu thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cử đến nhận kết quả;

b) Trả giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ và yêu cầu người đến nhận kết quả ký vào sổ theo dõi (ký, ghi rõ họ và tên, ngày nhận kết quả); trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, công cụ hỗ trợ thì yêu cầu người đến nhận kết quả nộp lại giấy phép sử dụng vũ khí, giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ đã được cấp trước đó;

c) Thu lệ phí cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định;

d) Lưu hồ sơ theo chế độ công tác hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát.

Hai là. Trường hợp không giải quyết cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.

a) Trả lại hồ sơ đã tiếp nhận;

b) Đề nghị người được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cử đến nhận kết quả kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ;

c) Giao văn bản từ chối cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ cho người đến nhận kết quả; yêu cầu người đến nhận ký vào sổ theo dõi (ký, ghi rõ họ và tên, ngày nhận lại hồ sơ và kết quả giải quyết).

Ba là. Trường hợp trả thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ dùng làm hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo, cán bộ được phân công nhiệm vụ thực hiện việc trả thông báo xác nhận khai báo theo giấy hẹn; yêu cầu người đến nhận ký vào sổ theo dõi (ký, ghi rõ họ và tên, ngày nhận lại hồ sơ và kết quả giải quyết).

Trường hợp không giải quyết thì giao văn bản trả lời từ chối cấp thông báo xác nhận khai báo và trả lại hồ sơ đã tiếp nhận trước đó.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông