Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần VI Thông tư 125/2021/TT-BCA: Quy định về kiểm tra, thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ

19:08 06/03/2023

Phần 3.2 trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ đã đưa ra những yêu cầu về “Nghiệm thu pháo hoa, pháo hoa nổ”.

Theo đó, pháo hoa, pháo hoa nổ là sản phẩm nghiên cứu chế thử hoặc nhập khẩu lần đầu phải được kiểm tra trong phòng thử nghiệm để thẩm định tính năng kỹ thuật và điều kiện sử dụng.

Pháo hoa, pháo hoa nổ được nghiệm thu theo lô sản phẩm. Việc nghiệm thu do nhân viên thí nghiệm của tổ chức, doanh nghiệp sản xuất tiến hành theo quy chuẩn về an toàn của từng loại sản phẩm. Chỉ được nhập kho, đưa vào sử dụng những lô sản phẩm có thông số kỹ thuật phù hợp với quy định Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ. Nội dung và khối lượng kiểm tra, nghiệm thu đối với pháo hoa, pháo hoa nổ sau sản xuất để đưa vào lưu thông do tổ chức sản xuất thực hiện theo quy định.

Quy trình kiểm tra và thử nghiệm pháo hoa, pháo hoa nổ được triển khai dựa theo 5 quy định sau:

Một là. Pháo hoa, pháo hoa nổ là sản phẩm của dự án nghiên cứu chế thử và sản phẩm nhập khẩu lần đầu được kiểm tra, thử nghiệm theo quy định tại Phụ lục B Quy chuẩn kỹ thuật này.

Hai là. Cho phép kiểm tra, thử nghiệm tại khu vực thử nghiệm được chỉ định đối với pháo hoa, pháo hoa nổ nhập khẩu lần đầu tại Việt Nam hoặc nước ngoài nhưng phải phù hợp các quy định của Việt Nam về tiêu chuẩn và phương pháp thử.

Ba là. Pháo hoa, pháo hoa nổ thành phẩm vào cuối hạn sử dụng và định kỳ 06 tháng 01 lần sau hạn sử dụng phải kiểm tra, đánh giá chất lượng.

Bốn là. Nội dung kiểm tra, thử nghiệm đối với pháo hoa, pháo hoa nổ do tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất thực hiện theo quy định tại Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Năm là. Việc kiểm tra, xác định các chỉ tiêu đặc tính kỹ thuật của pháo hoa, pháo hoa nổ tuân theo quy định tại Phụ lục B của Quy chuẩn kỹ thuật này.

KC

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông