Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: VK, VLN, CCHT để triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm, làm đạo cụ trong hoạt động VHNT được quản lý, sử dụng như thế nào?

18:10 24/08/2022

Tại Điều 15, Chương I, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ quy định rõ công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật như sau:

a) Vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm  đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật phải làm mất tính năng, tác dụng. 

b) Vũ khí, công cụ hỗ trợ chỉ được chào hàng, giới thiệu sản phẩm theo  thời gian, địa điểm đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền

Đối với trường hợp mang vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để chào hàng, giới thiệu sản phẩm, sau khi hết thời hạn chào hàng, giới thiệu sản phẩm phải mang ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đầy đủ số lượng, chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ theo giấy phép. 

c) Hãng phim hoạt động theo quy định của Luật Điện ảnh, bảo tàng, đơn vị  biểu diễn nghệ thuật được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 

d) Trường hợp cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ  còn tính năng, tác dụng và vật liệu nổ để làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa,  nghệ thuật thì Bộ trưởng Bộ Công an quyết định sau khi thống nhất với Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các trường hợp thuộc phạm vi  quản lý của Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đối với các trường hợp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.  

Việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng và vật liệu nổ để làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật do cơ quan chuyên môn của  Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng thực hiện.

đ) Thủ tục cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ  trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật  đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được thực  hiện như sau:

- Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nêu rõ lý do, nhu cầu sử dụng, chủng loại, số lượng vũ khí, công cụ hỗ  trợ; bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động; giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ;

- Hồ sơ quy định lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan Công an có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công an quy định; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an có thẩm quyền cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

e) Thủ tục cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ  trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật  đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy  định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

g) Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục làm mất tính  năng, tác dụng và xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để  triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

tin bài cùng chuyên mục:

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích