Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đề án 06/CP, Kế hoạch phối hợp số 62

17:23 27/02/2024

Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP và 43 mô hình theo Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-TCĐA06/CPTW-BCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 (Kế hoạch phối hợp số 62) đối với từng sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp huyện, xã; xét báo cáo, đề xuất của CATP tại báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn Hải Phòng, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP thành phố (BCĐ) vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP và Kế hoạch phối hợp số 62.

Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06/CP và Kế hoạch phối hợp số 62

Theo đó, BCĐ giao các sở, ban, ngành thành phố, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế; khẩn trương thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Chủ động, tích cực trong việc triển khai các mô hình chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - B