UBND thành phố ban hành đường găng tiến độ thực hiện các dự án Khu đô thị, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

14:38 04/06/2023

Văn phòng UBND thành phố vừa có Thông báo 144/TB-VP ngày 26-5-2023 truyền đạt Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, triển khai các dự án do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát nghiên cứu đề xuất đầu tư cùng một số dự án Khu đô thị, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

         Sau khi nghe các nhà đầu tư báo cáo, ý kiến của các Sở, ngành, địa phương và các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

          Đối với dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, quận Hải An, giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch thành phố phối hợp với UBND quận Hải An tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực thực hiện dự án trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Hải An, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Yêu cầu UBND quận Hải An khẩn trương hoàn thành hồ sơ cưỡng chế phục vụ GPMB. 

      Đề nghị Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát tập trung triển khai dự án theo tiến độ như sau: tháng 7-2023 hoàn thành công tác lập, xin ý kiến cộng đồng, xin ý kiến các cơ quan có liên quan, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án; lập Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, lập Dự án đầu tư điều chỉnh; tháng 8-2023 hoàn thành việc trình thành phố cho ý kiến đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh; trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư dự án; tháng 11-2023 hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh; lập bản vẽ thiết kế cơ sở; tháng 12-2023 hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có), điều chỉnh quyết định giao đất và các thủ tục đất đai; tháng 3-2024 hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở; lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt dự án; tháng 6-2024 hoàn thành việc thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng (phần hạ tầng) và tổ chức khởi công dự án.

          Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc thu hồi dự án theo quy định.

           Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng hướng dẫn, phối hợp với Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát thực hiện dự án đảm bảo tiến độ nêu trên.

          Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, huyện An Lão do Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn- Hải Phòng là chủ đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện đúng tiến độ.

      Cụ thể, tháng 7 hoàn thành công tác lập, xin ý kiến cộng đồng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/2000, hoàn thành việc xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối dự án với đường Quốc lộ 10;tháng 9 hoàn thành việc phê duyệt chủ trương dự án; tháng 12 hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường GPMB (khoảng 10-20ha); tháng 2- 2024 hoàn thành GPMB một phần diện tích dự án và nghĩa vụ tài chính; tháng 3-2024 hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; tháng 4-2024 hoàn thành công tác thẩm định thiết kể sau thiết kế cơ sở; cấp Giấy phép xây dựng; tháng 5-2024 tổ chức khởi công dự án.

         Trường hợp không có lý do khách quan mà Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng không đảm bảo tiến độ nêu trên, UBND thành phố sẽ xem xét việc lựa chọn Nhà đầu tư khác để nghiên cứu triển khai dự án

           Đối với Dự án Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ tại xã Hồng Phong, xã An Hoà, huyện An Dương, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương thẩm định, hoàn thiện hồ sơ bổ sung vào quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp thành phố, báo cáo UBND thành phố trước ngày 5-6-2023. Đề nghị Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng khẩn trương tổ chức lập đề xuất Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp, trong đó bao gồm tuyến đường kết nối giữa Cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ sang tỉnh Hải Dương trình duyệt theo quy định. Giao Văn phòng UBND thành phố đề xuất, bố trí lịch họp để Chủ tịch UBND thành phố nghe Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng báo cáo hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án xây dựng Cụm công nghiệp trước ngày 5-6- 2023.

                        

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ

          Đối với Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, giao Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng - Báo Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo đài trên địa bàn thành phố phối hợp với chủ đầu tư để thông tin rộng rãi quy định về điều kiện, đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định.  Đồng ý chủ trương Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng phối hợp với Sở Xây dựng sơ bộ xác định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua để thông tin rộng rãi tới nhân dân. Giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Văn bản số 1086/UBND-XD3, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng, mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

          Đối với Dự án Khu đô thị mới tại xã An Tiến, xã An Thắng, huyện An Lão (diện tích 34,7ha), yêu cầu UBND huyện An Lão khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trong tháng 5-2023. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc UBND huyện An Lão khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, đề xuất, báo cáo UBND thành phố. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của huyện An Lão theo quy định.

                        

Phối cảnh dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ

           Đối với Dự án Khu đô thị dịch vụ dành cho chuyên gia, công nhân tại huyện An Lão, thành phố đồng ý giảm diện tích đất khoảng 4,0 ha không được quy hoạch là đất ở trong quy hoạch nông thôn mới xã An Thắng, huyện An Lão ra khỏi phạm vi nghiên cứu thực hiện dự án (diện tích nghiên cứu còn lại khoảng 22,65 ha).Yêu cầu UBND huyện An Lão phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và Phát triển Hưng Yên khẩn trương lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND thành phố.

          Về dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Gia Luận, huyện Cát Hải, đồng ý chủ trương giảm toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trong phạm vi nghiên cứu thực hiện dự án, đảm bảo ranh giới thực hiện dự án phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30-3-2023. Giao UBND huyện Cát Hải kiểm tra việc cho thuê đất trong phạm vi thực hiện dự án, chủ động giải quyết đối với các trường hợp vi phạm (nếu có), hoàn thành trong tháng 8-2023, báo cáo UBND thành phố những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền.

          Về dự án Khu công nghiệp Tiên Lãng 2, huyện Tiên Lãng, giao UBND huyện Tiên Lãng tổ chức lập quy hoạch 1/2000 Khu công nghiệp Tiên Lãng 2 trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Giao Sở Xây dựng chỉ đạo Viện Quy hoạch thành phố phối hợp với UBND  huyện Tiên Lãng tổ chức lập quy hoạch 1/2.000; giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ UBND thành phố giao tại Văn bản số 3212/VP-XD5 ngày 15-5-2023, dự thảo Văn bản của UBND thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp đóng tàu Vinh Quang - Tiên Lãng.

          Về dự án Khu công nghiệp Cầu Cựu, huyện An Lão, giao UBND huyện An Lão tổ chức lập phương án quy hoạch, báo cáo UBND thành phố trong tháng 6-2023.

          Về dự án mở rộng Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, huyện An Dương, thành phố đồng ý chủ trương giảm diện tích khu vực nghiên cứu lập Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ 50 ha xuống còn khoảng 36 ha (bao gồm khu đất phía Đông Nam và Tây Nam của Dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ đến bờ sông Lạch Tray). Giao UBND huyện An Dương khẩn trương lập phương án quy hoạch nêu trên, gửi Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

          Về khu đất diện tích khoảng 4,7ha tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, giao Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo sơ bộ phương án quy hoạch lô đất trong tháng 5-2023./.

                                                                                                                                                   Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích