Chuyên mục Luật Cư trú: Quy định về việc sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú

08:58 31/07/2022

Để bảo đảm an toàn, bí mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự về bí mật cá nhân, bí mật gia đình, cũng như pháp luật có liên quan về bảo vệ bí mật nhà nước, Cơ sở dữ liệu về cư trú cần phải được sao lưu dữ liệu thường xuyên. Đồng thời, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phải có biện pháp bảo vệ bí mật theo quy định. Cụ thể, tại Điều 14, Chương III, Nghị định 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú như sau:

Một. Việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin về cư trú của công dân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc giải quyết thủ tục hành chính.

Hai. Sao lưu dữ liệu về cư trú là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về cư trú để bảo đảm tính nguyên vẹn của dữ liệu cư trú trên hệ thống.

Ba. Phục hồi dữ liệu cư trú là quá trình khôi phục lại dữ liệu về thời điểm dữ liệu trước khi bị lỗi, hư hỏng hoặc điều chỉnh không đúng quy định. Dữ liệu cư trú được phục hồi khi dữ liệu bị phá hủy, tấn công mạng, truy nhập trái phép.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-7-2021 và thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Về nhiệm thi hành, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông