Chuyên mục Luật Điện ảnh: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh

16:28 11/04/2024

Chương VII, Luật Điện ảnh được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 3, khoá XV, ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh”.

Cụ thể, tại Điều 45 chương này của Luật đã quy định rõ “Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” như sau:

Một là. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về điện ảnh.

Hai là. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh và có trách nhiệm sau đây:

a) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về điện ảnh, chiến lược, kế hoạch phát triển điện ảnh;

b) Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về điện ảnh;

c) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động điện ảnh;

hệ thống chỉ tiêu thống kê, cơ sở dữ liệu ngành điện ảnh;

d) Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực điện ảnh;

đ) Hợp tác quốc tế trong hoạt động điện ảnh; quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh trong nước và nước ngoài;

e) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động điện ảnh;

g) Cấp, thu hồi giấy phép trong hoạt động điện ảnh; dừng phổ biến phim theo thẩm quyền;

h) Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động điện ảnh;

i) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động điện ảnh theo thẩm quyền.

Tại Điều 46 chương này của Luật quy định “Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh của Bộ, cơ quan ngang Bộ”. Theo đó, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh.

Cùng với đó, tại Điều 47 của Luật đã đưa ra những quy định cụ thể về “Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh của Ủy ban nhân dân các cấp” như sau:

Một là. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có

trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về điện ảnh tại địa phương; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, y tế, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường tại các địa điểm tổ chức sản xuất, phát hành và phổ biến phim.

Hai là. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này và các nhiệm vụ sau đây:

a) Xây dựng, ban hành, thực hiện kế hoạch phát triển điện ảnh phù hợp với thực tế tại địa phương;

b) Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ, thu hút nhằm tạo điều kiện phát triển điện ảnh tại địa phương;

c) Đầu tư phát triển điện ảnh; xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt động phát hành, phổ biến phim tại địa phương;

d) Tiếp nhận thông báo và trả lời thông báo đối với việc phổ biến phim tại địa điểm chiếu phim công cộng trong phạm vi quản lý;

đ) Cấp, thu hồi Giấy phép phân loại phim, dừng phổ biến phim theo thẩm quyền;

e) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động điện ảnh theo thẩm quyền.

Như vậy, Luật Điện ảnh năm 2022 đã bổ sung Chương VII quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh. Trong đó có sự kế thừa và quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Điều 45), của các Bộ, cơ quan ngang Bộ (Điều 46) và của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 47).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông